Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

 

SVARBU: Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudotojams

 

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73) 3 punktu,  skelbiama informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis:

 

GPAIS veiklos sutrikimas ir kita GPAIS techninė kliūtis Priežastis Sutrikimo ar techninės kliūties atsiradimo (nustatymo) data Planuojama/aktuali sutrikimo ar techninės kliūties pašalinimo data

Įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius

Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01

Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pa

kuočių atliekas per surinkėją

Neveikia specialus funkcionalumas 2018-12-06 Preliminari 2019-02-01

 

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs aukščiau paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Apraše nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

 

Papildoma informacija:

 

SVARBU – Jei susiduriate su problema pildant GPAIS – rekomenduojama pirmiausia patikrinti informaciją interneto  tinklapiuose www.gamta.lt, www.gpais.eu  dėl pranešimų apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis.

Nesant pranešimo arba susiduriama su kitais sutrikimai ar techninėmis kliūtimis, nei nurodyta paskelbtame pranešime – GPAIS vartotojai turėtų rašyti pagalba@aaa.am.lt. Laiške prašome paaiškinti problemą, veiksmų seką, pridėti ekranvaizdžius. Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@aaa.am.lt, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.

 

GPAIS tvarkytojas į pranešimus reaguoja skubos tvarka – per  3 darbo dienas įvertinama pranešime pateikta informacija, gali būti kreipiamasi į pareiškėją dėl būtinos papildomos informacijos, paraiška perduodama nagrinėti atsakingiems specialistams. Jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo – įvertinama jo svarba, esant poreikiui pareiškėjas informuojamas apie pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo.    Jei pranešimas pateiktas apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmai siekiant pašalinti sutrikimą pradedami nedelsiant.

 

Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

Kai sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos)

2018-12-06 informacija:

Dėl skubių veiksmų tvarkant atliekas ir (ar) vykdant gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitas prašome vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatomis (Tvarka): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/LpfKfVBVra

NAUJAS TVARKOS PAKEITIMAS, ĮSIGALIOJĘS 2018-12-06: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c89f55a0f86911e880d0fe0db08fac89

 

Veždami atliekas, kai neveikia informacinė sistema, pildykite Laikiną atliekų vežimo lydraščio formą, pateiktą Tvarkos 1 priede.

Tarpvalstybinių vežimų atveju dokumentus teikite ir (ar) derinkite, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 1 d. bei atitinkamais Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais.

Kai pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą turite informuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės instituciją, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pranešimus prašome teikti elektroniniu paštu: ppc@aad.am.lt ar regionuose veikiančių atsakingų specialistų kontaktais (http://aad.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1)

Apskaitos duomenis, kol bus atnaujintas sistemos veikimas, prašome žymėti ir saugoti popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma.

Kai dėl sutrikimų, apie kuriuos pranešame, negalite laiku pateikti ataskaitų ar suvestinių – Jums skirtas terminas jas pateikti savaime prasitęsia – duomenis galėsite teikti atnaujinus sistemos veiklą.

Asmenis, norinčius registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, prašome pildyti prašymo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade formą, kurią rasite čia: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6a0bccc9-002a-4b16-ac06-a545d0082896, ir prašymą pateikti mums elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt

Prašome saugoti laikinai kitu būdu pildytus duomenis, dokumentus, nes pagal Tvarkos nuostatas juos pagal Tvarkos nuostatas turėsite pateikti GPAIS atnaujinus sistemos veiklą.

Naudoti laikinąsias įrodančių dokumentų (susiejančių paliudijimų, patvirtinimų) formas (2018-12-06 pakeitimu patvirtinti Tvarkos 3, 4, 5 priedai) galite tiek, kiek pranešta apie konkretų sutrikimą dėl įrodančių dokumentų išrašymo trikdžių - sekite informaciją, netrukus pateiksime aktualių sutrikimų sąrašą, leidžiančių pereiti prie laikinųjų formų.

 

Pažymime, kad siekiame abipusio bendradarbiavimo ir tikimės supratingumo.

 

Pranešimą rengė: Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė J. Povilavičiūtė, pagalba@aaa.am.lt.

 

2018-12-05 informacija:

Pranešame, kad Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) šiuo metu laikinai neprieinama.

Numatoma, kad GPAIS šiandien, 2018-12-05, veiks iš dalies arba neveiks. Pasikeitus duomenims dėl GPAIS veiklos atnaujinimo termino nedelsdami pranešime.

Atsiprašome už kilusius nesklandumus.

 

2018-12-04 informacija:

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. baigėsi pereinamasis laikotarpis, po kurio pabaigos atliekų susidarymo, atliekų tvarkymo, gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitos turi būti vykdomos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS).

Informuojame, kad pirmąją informacinės sistemos veikimo visu pajėgumu savaitę dalis naudotojų susiduria su tuo, kad veiksmai sistemoje apdorojami ilgai, negaunamas užklausų rezultatas (trikdžiai patvirtinant duomenis, pateikiant dokumentus).


Sutrikimai sprendžiami, prašome naudotojų supratingumo ir kantrybės.

Atsiprašome dėl kylančių nesklandumų Jūsų veikloje.


Jei susidurtumėte su išskirtiniais, šiame pranešime nepaminėtais sistemos trikdžiais, maloniai prašome informuoti pagalba@aaa.am.lt