Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitos yra teikiamos tik internetu. Ataskaitas internetu gali teikti e-ASTA vartotojai, turintys e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį.

Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (su informacija kaip ir kam ją reikia pateikti) yra žemiau esančiuose "Prieduose".

 

SVARBUS PRANEŠIMAS:

Informuojame, kad nuo 2016 m. balandžio 13 d. sugedus daliai e-ASTA techninės įrangos, nauji vartotojai, gavę e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį po š. m. balandžio 12 d., neturi galimybės pateikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų.

Įmonių registracijos į Gamintojų ir importuotojų sąvadą ir gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų teikimas veikia be trikdžių, nepriklausomai nuo datos, kada įmonės yra gavusios e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį.

Atsižvelgiant į tai, kad techninės įrangos gedimų atstatymas yra susijęs su viešuoju pirkimu, numatyti, kada sistemos funkcionalumas bus atstatytas šiuo metu nėra galimybių. Atstačius funkcionalumą, apie galimybę pateikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas informuosime šioje rubrikoje.

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS 2015 M. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą (atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu) turi teikti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. privalančios gauti TIPK arba Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 6 tonos nepavojingų atliekų ir (ar) 0,3 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

2. kurių veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos: mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos.

4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklos rūšis, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo", 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 10-403) numatytą atliekų apskaitą.

 

Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą (atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu) turi vykdyti šie atliekų tvarkytojai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

1. vykdantys atliekų apdorojimą;

2. vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip 1 metus;

4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas (įmonės, kurios pagal sutartis teikia atliekų transportavimo paslaugą ir nėra vežamų atliekų turėtojos, atliekų tvarkymo apskaitos nevykdo).

5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

 

Jei norite suvesti ir pateikti ATLIEKŲ SUSIDARYMO AR TVARKYMO APSKAITOS 2015 M. ATASKAITĄ, naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema, spauskite ČIA

arba savo interneto naršyklėje surinkite adresą http://asta.aplinka.lt/asta-ext/

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų įvedimo ir pateikimo, naudojantis e-ASTA sistema, naudotojo vadovai, skirti įmonėms, pateikti žemiau esančiuose "Prieduose".

 

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2015 metų ataskaitų pateikimo terminas - 2016 m. vasario mėn. 10 d.

 

 

Įmonėms, vedančioms atliekų susidarymo ar (ir) tvarkymo ataskaitas, e-ASTA sistemoje privaloma atlikti šiuos veiksmus:

1. Įmonės rekvizitų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 16 psl.)

2. Informacijos apie padalinius pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 18 psl.)

3. Ataskaitos atliekų apskaitos duomenų pildymas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 19 psl.)

4. Ataskaitos pateikimas. (skaitykite Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovą įmonėms 28 psl.)

 

 

Priedai:

  • Paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma (doc. formatu)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (ĮMONĖMS)
  • Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų modulio naudotojo vadovas (RAAD darbuotojams)

 

Teisės aktai, jų priedai, ataskaitų formos ir pildymo instrukcijos:

  • Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (2011, Nr. 57-2721)
  • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (2015.11.30 įsakymo Nr. D1-861 redakcija)
  • Atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos forma ir pildymo instrukcija (Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 3-4 priedai).
  • Atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos forma ir pildymo instrukcija (Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 7-8 priedai).

 

Atliekų apskaitoje naudojami klasifikatoriai:

 

 

 

 

Informacija ir konsultacijos teikiamos šiais telefonais:

 

   atliekų apskaitos, ataskaitų duomenų įvedimo ir ataskaitų pateikimo klausimais, dėl e-ASTA vartotojo duomenų:

   8 7066 8072; 8 7066 8070; 8 7066 8040

 

   Norintys pakoreguoti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas, rašykite elektroninį pranešimą el. p. adresu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt . Pranešime nurodykite, kokią ataskaitą (susidarymo ar tvarkymo) norite koreguoti, taip pat nurodykite įmonės kodą, pavadinimą bei adresą.