Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

 

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse

SVARBUS PRANEŠIMAS!

 

 

Pagal Tvarkos aprašą savivaldybės ir Regionų plėtros tarybos teikia informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 1 d. naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema (toliau – GPAIS priemonės)).

Tačiau atsižvelgiant į faktą, kad šis modulis GPAIS nėra įdiegtas savivaldybėms ir Regionų plėtros taryboms  galioja Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31  d. įsakymas Nr. D1-73)  48 punktas „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

 

 

Savivaldybės ir Regionų plėtros tarybos prie GPAIS gali prisijungti:

 

El. paštu pagalba@gpais.eu atsiųskite vadovo pasirašytą įgaliojimą atsakingam asmeniui atstovauti savivaldybę/ Regionų plėtros tarybą GPAIS ir ir įsitikinkite, kad įgaliojime nurodytas asmuo yra prisijungęs prie GPAIS kaip fizinis asmuo (prisijungimo instrukcija - https://www.gpais.eu/naujas-vartotojas).

 

GPAIS svetainė: https://www.gpais.eu/

 

Atsiradus funkcionalumui ir galimybei pateikti informaciją apie tai bus pranešta AAA internetinėje svetainėje, taip pat GPAIS puslapyje: https://www.gpais.eu/gpais-naujienos

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Informacija parengta remiantis savivaldybių ar jų įgaliotų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir regionų plėtros tarybų pateiktais duomenimis.

Savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administroriai ir regionų plėtros tarybos informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai teikia vadovaudomasiesi Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863.

 

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2017 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2016 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2015 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2014 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 metais

 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2012 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2017 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2016 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2015 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2014 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2013 metais

 

Regionų plėtros tarybų informacija apie atliekų tvarkymą 2012 metais