Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus > Dėl gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos pakeitimų

 

Dėl gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos pakeitimų

Informuojame, kad 2016 m. pabaigoje aplinkos ministras patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimą.

Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje taikant gamintojo atsakomybės principą, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų, akumuliatorių, padangų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, degalų, tepalų filtrų, alyvos, transporto priemonių (toliau - gaminiai) ir pakuočių atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas ir finansuojamas minėtų gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų. Gamintojai ir importuotojai, siekdami įvykdyti Vyriausybės nustatytas metines kiekybines ir kokybines gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, su atliekų tvarkytojais sudaro sutartis dėl minėtų gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymo. Gaminių ar pakuočių atliekų kiekis, sutvarkytas organizuojant ir finansuojant gamintojams ir importuotojams, nurodomas atliekų tvarkytojų išrašomuose gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančiuose dokumentuose (toliau - Įrodantys dokumentai) ir gamintojų ir importuotojų organizacijų savo pavedimo davėjams teikiamuose patvirtinimuose apie gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą (toliau - Patvirtinimai).

Pakeitimais siekiama, kad:

- Turinčių teisę išrašyti Įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše (toliau - Sąrašas) būtų įrašyti tik tie gaminių ar pakuočių atliekų tvarkytojai, kurie įrodo, kad atitinka jų veikloje būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus;

- Įrodantys dokumentai ir Patvirtinimai būtų išrašomi tik tam gaminių ar pakuočių atliekų kiekiui, kuris sutvarkytas laikantis minėtų reikalavimų ir taikant priemones, apie kurias gaminių ar pakuočių atliekų tvarkytojas informavo Sąrašo sudarymo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Pakeitimai bus taikomi nuo 2018 metų. Į Sąrašą jau įrašyti atliekų tvarkytojai turės iki 2017-11-01 Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti papildomus dokumentus, būtinus pagal naujas Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo nuostatas.

2018 metų pradžioje teikiami 2017 metų laikotarpio Įrodantys dokumentai ir Patvirtinimai turės būti išrašomi vadovaujantis iki 2017-12-31 galiosiančia tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 metų laikotarpio Įrodantį dokumentą gamintojas, importuotojas ar licencijuota jų organizacija gali gauti tik iš atitinkamų gaminių atliekų surinkėjo (ar atitinkamai mišrių komunalinių atliekų apdorotojo), kuris turi būti gavęs Įrodantį dokumentą iš atitinkamų gaminių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo. Siekiant stiprinti gamintojų ir importuotojų atsakomybę, visos licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos savo pavedimo davėjams turės teikti Patvirtinimus apie kiekvieno iš jų pavedimu nuo 2017 metų organizuotą gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą.

Griežtinant reikalavimus atliekų tvarkymo proceso skaidrumui, nepamirštama mažinti administracinės naštos - 2016 metų laikotarpio Įrodantys dokumentai ir Patvirtinimai bus paskutiniai privalomai popieriniai. Jau 2017 metų laikotarpio Įrodantys dokumentai ir Patvirtinimai turės būti rengiami ir išrašomi elektroniniu būdu - naudojantis Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacine sistema; prireikus, popierinė Įrodančio dokumento ar Patvirtinimo kopija galės būti atspausdinama iš sistemos suformuotos elektroninio Įrodančio dokumento ar Patvirtinimo formos.