Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautiniai atliekų pervežimai > Dėl iš JAV importuojamų automobilių

 

Dėl iš JAV importuojamų automobilių

Atkreipiame dėmesį, kad transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

2. Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo dokumentą ar jo dalį arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.

3. Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.

4. Transporto priemonė supjaustyta į dalis.

5. Transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio ar kitos žmogaus ar gamtos sukeltos nelaimės arba didesnės, išskyrus istorines motorines transporto priemones.

6. Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio (išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.

7. Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pažeidimai.

 

Atsižvelgiant į tai, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės laikomos pavojingomis atliekomis, todėl turi būti vežamos laikantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, reikalavimų, t.y. vežamos su susijusių kompetentingų institucijų leidimais.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

 

IMPORTAS Į BENDRIJĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ (Reglamento 1013/2006 V dalis)

 

Šalinimui skirtų atliekų importas (Reglamento 1013/2006 V dalis, 1 skyrius)

 

Šalinimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

b) kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 111 straipsnį;

c) kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

d) kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal b ar c punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

 

Naudojimui skirtų atliekų importas (Reglamento 1013/2006 V dalis, 2 skyrius)

 

Bet koks naudojimui skirtų atliekų importas į Bendriją draudžiamas, išskyrus iš:

a) šalių, kuriose taikomas EBPO sprendimas; arba

b) kitų šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją; arba

c) kitų šalių, su kuriomis Bendrija, arba Bendrija ir jos valstybės narės, sudarė dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar sutartis, atitinkančias Bendrijos teisės aktus ir Bazelio konvencijos 11 straipsnį;

d) kitų šalių, su kuriomis pavienės valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus ar sutartis pagal 2 dalį; arba

e) kitų teritorijų tais atvejais, kai išimtiniais atvejais – krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo metu negalima sudaryti dvišalių susitarimų ar sutarčių pagal c ar d punktus, arba nebuvo paskirta ar negali veikti išsiuntimo šalies kompetentinga institucija.

 

 

Importo iš EBPO sprendimo šalių procedūriniai reikalavimai (Reglamento 1013/2006 44 straipsnis)

 

1. Kai šalinimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš ir vežamos per šalis, kuriose taikomas EBPO sprendimas, II dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis su 2 ir 3 dalyse išvardytomis adaptacijomis ir papildymais.

2. Taikomos šios adaptacijos:

a) 9 straipsnyje nurodytas leidimas gali būti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylus sutikimas;

b) 4 straipsnyje nurodytą išankstinį pranešimą gali pateikti pranešėjas; ic) 43 straipsnio 1 dalies e punkte paminėtais atvejais, apimančiais krizės, taikos atgavimo ar palaikymo bei karo aplinkybes, išsiuntimo kompetentingos institucijos leidimo nereikia.


3. Papildomai laikomasi 42 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktų nuostatų.
4. Vežti galima tik tada, kai:
a) pranešėjas gavo raštišką išsiuntimo, paskirties ir prireikus tranzito kompetentingų institucijų leidimą, arba jei gavo ar gali gauti už Bendrijos ribų esančios išsiuntimo kompetentingos institucijos tylų sutikimą, ir jei yra laikomasi nustatytų sąlygų;
b) sutartis tarp pranešėjo ir gavėjo buvo sudaryta ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 4 punkto antroje pastraipoje ir 5 straipsnyje;
c) finansinė garantija arba lygiavertis draudimas buvo įgytas ir galioja, kaip reikalaujama 4 straipsnio 5 punkto antroje pastraipoje ir 6 straipsnyje; ir
d) yra užtikrinama 49 straipsnyje nurodytas aplinkos tvarkymas saugiu būdu.


5. Jei įvežimo į Bendriją muitinės įstaiga nustato, kad vežimas yra neteisėtas, ji nedelsiant praneša muitinės įstaigos šalies kompetentingai institucijai, kuri:
a) nedelsiant informuoja Bendrijoje esančią paskirties kompetentingą instituciją, kuri praneša už Bendrijos ribų esančiai išsiuntimo kompetentingai institucijai;
b) užtikrina atliekų sulaikymą tol, kol išsiuntimo kompetentinga institucija nuspręs kitaip ir perduos šį sprendimą raštu tos šalies, kurioje yra atliekas sulaikiusi muitinės įstaiga, kompetentingai institucijai.

 

Procedūriniai reikalavimai importui iš Bazelio konvenciją pasirašiusios šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas, ar kitų teritorijų nepaprastosios padėties ar karo metu (Reglamento 1013/2006 45 straipsnis).

 

Kai naudojimui skirtos atliekos į Bendriją yra importuojamos iš:
a) šalies, kurioje netaikomas EBPO sprendimas; arba
b) per šalis, kuriose netaikomas EBPO sprendimas, tačiau kurios taip pat yra pasirašiusios Bazelio konvenciją,
taikomas, mutatis mutandis, 42 straipsnis.