Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus > Dėl atliekų tvarkytojams ir Organizacijoms kylančių klausimų išrašant Įrodančius dokumentus ir Patvirtinimus

 

Dėl atliekų tvarkytojams ir Organizacijoms kylančių klausimų išrašant Įrodančius dokumentus ir Patvirtinimus

Dėl kainų nurodymo

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis, ir atsižvelgiant į tai, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas (toliau – Įrodantis dokumentas) iš esmės yra skirtas gamintojui ir importuotojui (individualiai ar kolektyviai) įrodyti, kad jis ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytą pareigą organizuoti atitinkamų atliekų tvarkymą, per 2014 m. sutvarkytam atliekų kiekiui išrašomame Įrodančiame dokumente atliekų sutvarkymo kaina turi būti nurodoma litais.

     Atitinkamai gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – Organizacija) išrašomame 2014 m. patvirtinime apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą (toliau – Patvirtinimas) atliekų sutvarkymo kaina turi būti nurodoma litais. Patvirtinimo 3 stulpelyje nurodoma apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų sutvarkymo kaina turi būti skaičiuojama remiantis Įrodančiame dokumente, kurio pagrindu išrašomas Patvirtinimas, nurodyta atitinkamų atliekų sutvarkymo kaina ir atsižvelgiant į tai, kokiam atitinkamų atliekų kiekiui išrašomas Patvirtinimas.

Dėl apmokestinamųjų gaminių ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų (toliau – Dokumentas) pildymo sutvarkius daugiakomponentę atlieką Jeigu po daugiakomponentės atliekos pradinio apdorojimo gautos medžiagos tvarkomos skirtingais būdais (pavyzdžiui, dalis medžiagų perdirbama Lietuvoje, dalis perdirbama Europos ekonominės erdvės valstybėje, dalis panaudojama energijai gauti Europos ekonominės erdvės valstybėje), Dokumentas turi būti pildomas atitinkamose skiltyse nurodant atitinkamai panaudotų medžiagų masę (tonomis). Atsižvelgiant į tai, kad Dokumentų informacija skirta gamintojams ir importuotojams įrodyti, kad vykdė Vyriausybės nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis, pirmiau minėtu atveju kiekvienoje atitinkamoje skiltyje prie nurodytos atitinkamai panaudotų medžiagų masės (tonomis) rekomenduojama atskiriant pasviruoju brūkšniu nurodyti bendrą sutvarkytos daugiakomponentės atliekos masę (tonomis). Pažymėtina, kad vertinant, ar gamintojas ir (ar) importuotojas įvykdė Vyriausybės nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis, turi būti remiamasi bendra sutvarkyto gaminio mase, nurodyta už pasvirojo brūkšnio.